Vedtakelse av (hus)ordensregler

Boligselskaper kan fastsette vanlige (hus)ordensregler. Ordensregler fastsettes til sikring av god husorden og forsvarlig behandling av eiendommen. Det er ingen grense for hvilke forhold som kan reguleres i ordensreglene, men ordensreglene må begrenses til det som er vanlig akseptert i samfunnet. Det er altså ikke mulig å lage gyldige ordensregler som strider mot det som må antas å være vanlig på tilsvarende steder. Blir reglene for strenge og for kreative vil eier kunne få prøvet ordensreglene rettslig.

Slike regler kan også tas inn i vedtektene, men ordensreglene inneholder gjerne de detaljerte og praktiske reglene. Ordensreglene kan ha regler som både omfatter den enkeltes bruksareal og fellesarealet.

Det kan inntas en bestemmelse i vedtektene om
–          at boligselskapet skal ha ordensregler,
–          hvem som kan vedta endringer i disse og
–          noen viktige eksempler på hva vedtektene skal inneholde.

En bestemmelse om slike forhold kan foreksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Ordensregler
Eier og beboere plikter å følge de ordensregler som til enhver tid er fastsatt, og er inneforstått med at brudd på disse anses som brudd på eiernes forpliktelser. Styret har fullmakt til å vedta midlertidige endringer av og tillegg til husordensreglene. Slike endringer og tillegg skal uten unntak behandles og vedtas på første ordinære eller ekstraordinære sameiermøte/generalforsamling.

Den enkelte eier er ansvarlig for å holde orden i fellesarealer, herunder trappeoppganger og andre fellesrom. Sykler, sparker, kjelker, barnevogner, ski, leker m.v. skal ikke plasseres i trappeoppganger, men skal hensettes på steder som er avsatt til dette formål. Søppel skal anbringes i kassene. Søppel skal kildesorteres i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for dette. Tomemballasje, gamle møbler og annet løsøre skal besørges fjernet umiddelbart.