Særskilt varsel om tvangssalg skal sendes til hver saksøkt

Når grunnlaget er et særlig tvangsgrunnlag, kan styret ikke begjære tvangsfravikelse eller tvangssalg før det er sendt et varsel i samsvar med reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 etter at fristen for pålegg om salg er utløpt. Det skal dasendes et varsel til hver av de som står som eiere av andel, aksje eller seksjon. Varsling i felles brev til flere saksøkte med felles adresse er ikke som tilfredsstillende varsling. Dette gjelder selv om de saksøkte eventuelt er samboere og/eller solidarisk forpliktet. Det vil kunne foreligge en risiko for at den ene saksøkte unnslår et varsel – bevisst eller ubevisst, jf. TOBYF-2012-129211 som direkte gjaldt husleieforhold. Det er likevel ikke krav om 4-18 varsel til de som kategoriseres som husstandsmedlem (men namsmannen må varsle husstandsmedlem når saken kommer dit så hvis utleier vet at det bor andre der må disse opplyses om i en begjæring). Namsmannen vil også kunne kaste ut husstandsmedlem som bor sammen med leietaker uten at utkastelsen må rettes disse. Dersom de eller den som bor der sammen med leietaker og ikke kan karakteriseres som husstandsmedlem må en begjæring om utkastelse og varsel om dette også rettes disse personene .