Vilkår for bruksrett til fellesareal i borettslag

Det er mulig å gi noen varige bruksrettigheter i borettslag og boligaksjeselskaper. Verken den opphevede borettslagsloven av 1960 eller gjeldende borettslagslov av 2003 har regler som hindrer at borettslag kan etablere ordninger hvor enkelte andelseiere gis enerett til bruk av fellesareal. Kartverket legger også til grunn at slik bruksrett må kunne tinglyses som en heftelse på den faste eiendoms grunnboksblad. De opprinnelige stiftelsesdokumentene kan gi slike rettigheter, og det er da gjerne bygge- og finansieringsplanene som kan gi uttrykk for det. I en dom fra Hålogaland lagmannsrett (lovdatareferanse LH-2021-64168) ble det lagt vekt på at opprinnelige byggetegninger, opprinnelig salgsprospekt, dokumenter innsendt for registering i Enhetsregisteret, vitnebevis og praksis fra stiftelsen av borettslaget, kan benyttes i vurderingen. Et relevant hensyn var også hvorfor ikke muligheten til å formalisere bruksretten ved stiftelsen av borettslaget ble benyttet, for eksempel ved å tinglyse en servitutt eller heftelse på eiendommen.