Seksjonseier med rettigheter i en anleggseiendom kan ikke rette krav mot eierseksjonsameiet

Gulating lagmannsrett har behandlet en sak der en parkeringsplass var smalere og kortere enn SINTEF sine funksjonskrav krever (lovdatareferanse LG-2020-43193). Parkeringsplassen viste seg også i praksis å være funksjonelt mangelfull, med store vansker når brukeren skulle parkere, og brukeren fikk også en skade på bilen sin ved ett tilfelle. Parkeringsplassen lå i et parkeringsanlegg som var organisert som en anleggseiendom som er en egen eiendom tilhørende de som har parkeringsplass i anlegget. Parkeringsanlegget lå i bygning som for øvrig var organisert som et eierseksjonssameie. Den enkelte seksjonseier hadde altså ikke en tinglyst konkret parkeringsplass tilhørende egen eierseksjon. Dette var organisert slik at det var et forhold mellom sameiet (styret) og den enkelte seksjonseier hvordan parkeringsplassene blir fordelt i praksis. Seksjonseieren skulle etter sameiets vedtekter ha eksklusiv bruksrett til en plass i parkeringsanlegget.

Lagmannsretten kunne ikke se at eierseksjonsloven eller tinglysingsloven kunne danne grunnlag for et pengekrav mot sameiet. Parkeringsanlegget lå på en ikke seksjonert eiendom og eierseksjonsloven fikk ikke anvendelse på den. Lagmannsretten kunne heller ikke se at det var begått brudd på tinglysingsloven som kunne begrunne noe pengekrav. Tilsvarende gjaldt i forhold til plan- og bygningsloven hvor det under ankeforhandlingen ble dokumentert at kommunen ikke fant grunn til å forfølge krav om lovlighetskontroll.