Vedtatte endringer av regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven – Sikring av dokumentasjon. DEL 1

Stortinget har vedtatt endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven om en rekke forhold, jf Prop 81 L (2020-2021). Disse endringene trer i kraft allerede fra 1. april 2021. Reglene for sikring av dokumentasjon er endret. All dokumentasjon som er påkrevd etter loven må utarbeides og oppbevares på en «trygg og forsvarlig måte». Kravet innebærer at dokumentasjonen må sikres mot urettmessig endring, ødeleggelse og tap. Dette omfatter teknologiske løsninger. Styret kan selv bestemme oppbevaringssted, men dersom dokumentasjonen befinner seg utenfor Norge, for eksempel på en harddisk, må den være eller gjøres tilgjengelig fra Norge.Når loven stiller krav om at dokumentasjon skal være eller gis skriftlig, så er ikke dette til hinder for bruk av elektroniske løsninger. Elektronisk signatur er likestilt med håndskreven signatur.