Vilkår for bytte av parkeringsplass for funksjonhemmede i eierseksjonsameiet

Vedtektene i et eierseksjonssameie må fastsette at personer med nedsatt funksjonsevne skal sikres rett til å benytte parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til dette formålet, jf. eierseksjonsloven § 26. Nå gjelder det plasser som avsettes etter reglene i byggteknisk forskrift (TEK 17) § 8-9. Reglene gjelder også for etablerte sameier og uansett om parkeringsplassen er fellesareal eller gjort til tilleggsdel til en seksjon. Slik vedtektsbestemmelse hadde sameiet plikt til å vedta innen 1. januar 2019. 

Plikten kan etterkommes ved etablering av bytterett eller «på annen måte». En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass, å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom personen med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Den nye plassen skal også være egnet til bruk for den funksjonshemmede, men i henhold til en uttalelse fra kommunal- og moderniseringsdepartementet betyr ikke det at bytte skal skje vederlagsfritt. Det at den nye plassen er større vil ikke kunne gi grunnlag for vederlag selv om en bred plass kan være mer verd enn en smal plass. Har den som må bytte fra sin plass etablert en ladestasjon må denne kunne kreve at det etableres en ladestasjon på den plassen det byttes til og kostnadene med dette må bæres av den som får byttet til seg en tilrettelagt plass. Det kan etter en rimelighetsvurdering også gjelde dersom man må bytte fra en innendørs til en utendørs plass. Vederlaget kan bli beregnet etter en taksert prisdifferanse (kom dep utt 24.10.2019 i sak 19/4647-2).