Vilkår for reseksjonering av uteareal i eierseksjonssameier

Tillatelse til reseksjonering etter eierseksjonsloven § 7 kan bare gis dersom hver seksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven og har kjøkken, bad og wc i bruksenheten hoveddel. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avgitt en uttalelse der de presiserer at bestemmelsen gjelder bare ved søknad som gjelder boligseksjon. Det skal ikke foretas noen prøving av dette dersom reseksjoneringen bare gjelder fordeling av utearealer (komm dep utt 20.2.2020 i sak 18/1050-2).