Vilkår for vesentlig mislighold i boligselskaper – betydningen av etterfølgende forhold

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom (lovdatareferanse LF-2018-170809) hvor domstolen på mange måter oppsummerer hvilke vilkår som gjelder for at styret kan gjøre gjeldende at en andelseier i borettslag, seksjonseier i et eierseksjonssameie og en aksjonær i et boligaksjeselskap kan hevdes å ha vesentlig misligholdt sine plikter i boligselskapet på en slik måte at styret kan kreve tvangssalg av andelen, seksjonen eller aksjen.

Lagmannsretten beskriver dette på følgende måte: 

Om det foreligger vesentlig mislighold beror på en konkret og skjønnsmessig vurdering. Det stilles strenge krav. Grunnvilkåret er at det foreligger pliktbrudd, det vil si at andelseieren ikke oppfyller sine plikter overfor borettslaget eller de andre andelseierne. Det er objektive avvik som danner utgangspunktet for vurderingen. Subjektiv skyld er ikke et nødvendig vilkår. Dersom grunnvilkåret foreligger, må det vurderes hva slags plikter som er misligholdt og omfanget og varigheten av pliktbruddene. Virkningen misligholdet har for borettslaget og de andre andelseierne er av sentral betydning. Utgangspunktet er at det er forholdene på tidspunktet for salgspålegget som er avgjørende, men det kan legges vekt på om det i lengre perioder ikke har forekommet pliktbrudd, eventuelt i liten grad. Det er også relevant å vurdere sannsynligheten for at pliktbruddene vil gjenta seg. Det kan videre legges vekt på hvilke virkninger salgspålegg har for andelseieren og hennes familie.

I dette tilfellet hadde misligholdt bestått i høylytt krangel og bråk over en lengre periode mens andelseieren hadde samboer. Lagmannsretten fant at adferden innebar mislighold av pliktene overfor borettslaget og andelseierne, men ikke at misligholdet var vesentlig. Bakgrunnen var at misligholdet hadde opphørt og at det ikke var sannsynlig at det ville skje igjen. Grunnlaget for denne vurderingen var at samboerforholdet som var årsak til misligholdet hadde opphørt og at den tidligere samboeren hadde flyttet til Danmark. Det avgjørende ble altså faktiske forhold etter at det var gitt salgspålegg.