Virkningen av saksbehandlingsfeilI

Virkningen av feil ved innkallingen til et årsmøte i et eierseksjonssameie eller et borettslag er ikke regulert i eierseksjonsloven. eller borettslagsloven. I forarbeidene til eierseksjonsloven at brudd på reglene om innkallingsfrist skal føre til at vedtak på årsmøtet blir ugyldige, dersom noen seksjonseiere påberoper seg feilen, jf. prop.39 L (2016–2017) s. 184. Dette gjelder ikke ubetinget.  I en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett med lovdatareferanse LB-202370642 heter det at det etter omstendighetene må oppstilles en noe mer nyansert regel.

Etter forvaltningsloven § 41 og andre sentrale regler om saksbehandlingsfeil, fører saksbehandlingsfeil ikke automatisk til ugyldighet med mindre feilen kan ha virket inn på utfallet av saken. I Rt-2003-1501 tok Høyesterett stilling til om brudd på reglene om innkalling til generalforsamling etter dagjeldende aksjelov §§ 9-8 og 9-9 skulle medføre at vedtak om utbytte fattet på generalforsamlingen ble ugyldig. Høyesterett oppstilte en sterk presumsjon for at «tilsidesettelse av regler som er vesentlige for at aksjonærer skal kunne ivareta sine interesser på generalforsamlinger» har innvirkning på utfallet. I saken var det innkalt med én dags frist, mot lovens foreskrevne uke.

Lagmannsretten fant at tilsvarende regel må gjelde etter eierseksjonsloven. I den saken var det avgjørende at det ikke kunne virke inn på sakens utfall at et forslag ikke var nevnt i innkallingen. De øvrige sameierne var kjent med forslagene i god tid før årsmøtet slik at alle som skulle delta på møtet var klar over, og hadde hatt god tid til å ta stilling til, forslagene. Lagmannsretten kom derfor til at for sen innkalling ikke innebar at vedtaket var ugyldig.