Mindretallsvernet ved overdragelse av fellesareal

Et vedtak kan være i strid med reglene om mindretallsvern i eierseksjonsloven § 40. Etter annet punktum kan årsmøtet «ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere (…) en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning». Det fremmes ofte påstand om at disse reglene kommer til anvendelse der loftsareal eller annen del av fellesareal overdras til en seksjonseier for utvidelse av seksjonseierens leilighet.

I en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett med lovdatareferanse LB-2023-70642 uttalte retten at det i vurderingen av dette ikke nødvendigvis er en betingelse at det kreves vederlag for arealet som avstås. Lagmannsretten uttalte at det i den saken, ville vært rimelig av sameiet å kreve vederlag for fellesarealet, men det var ikke urimelig overfor de øvrige sameierne at det ikke ble krevd. Det hadde sammenheng med at trapperommet hadde svært begrenset og kanskje ingen, bruksverdi for sameiet og at å innlemme det i seksjonen var den mest rasjonelle bruken av arealet. Mindretallsvernet kan ikke stå i veien for en rasjonell utnyttelse av areal når ulempen for de øvrige sameierne, er ubetydelig.