Inhabilitet i små eierseksjonssameier

Inhabilitet ved årsmøte i eierseksjonssameier reguleres i eierseksjonsloven § 48. Habilitetsreglene er mindre strenge enn de som gjelder ved styremøter etter § 59. Av særmerknadene til § 59 i Prop.39 L (2016–2017) framgår det at denne forskjellen er tilsiktet. Paragrafen oppstiller fire vedtaksformer eller avstemminger som en seksjonseier vil være inhabil til å delta i. Borgarting lagmannsrett uttalte i en dom med lovdatareferanse LB-2023-70642 at disse reglene ikke skal tolkes utvidende i små sameier i situasjoner der én part har interesser som strider mot sameiets interesser. Av forarbeidene til eierseksjonsloven framgår det at lovgiver har hatt en prinsipiell tilnærming til spørsmålet om habilitet på årsmøtet, Prop.39 L (2016–2017) punkt 20.4. Det innebærer at en sameier skal ha en rett til å delta i diskusjon og avstemming om egne interesser, også i saker som gjelder om sameiet skal inngå avtale med sameieren. Det er ikke gjort noen begrensning i dette for mindre sameier.