Virkningen av utsettelse av ordinær generalforsamling

Kommunal- og distriksdepartementet avga 6. mai 2020 en uttalelse om utsettelse av ordinær generalforsamling innvirker på fristen for innlevering av saker til generalforsamlingen i borettslag. Det fremgår av borettslagsloven § 7-4 første ledd

Med vennlig hilsen annet punktum at styret skal på forhånd varsle alle andelseiere med kjent adresse om dato for generalforsamlingen og om siste frist for innlevering av saker som noen ønsker at skal tas opp.

Med grunnlag i rettskildene om forståelsen av denne bestemmelsen uttalte departementet at varsel om ny møtedato for generalforsamling som er utsatt utgjør et nytt varsel etter § 7-2 første ledd annet punktum.  Det foranlediger at styret må sette en ny frist for innlevering av saker. Departementet uttaler at en slik løsning harmonerer med formålet om at fristen skal settes for at andelseierne skal sikres at saker de ønsker behandlet skal kunne behandles på generalforsamling.

Det fremgår av kommunaldepartementets uttalelse fra 2020 at styret ikke uten videre kan sende ut ny innkalling til ordinær generalforsamling. Det må først sendes ut et brev der andelseiere på nytt får anledning til å sende inn saker til behandling. Det må da tas hensyn til dette ved fastsettelsen av tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling.

De samme hensyn gjør seg gjeldende i eierseksjonssameier slik at det samme må antas å gjelde ved utsettelse av dato for avholdelse av ordinært årsmøte i slike sameier.