Å inneha en rettighet innebærer ikke nødvendigvis rett til å utøve rettigheten etter eget ønske

Det å ha en rettighet innebærer ikke at de øvrige eiere uten videre må akseptere utøvelse av rettigheten. Oslo Tingrett har avsagt en kjennelse i en sak der domstolen som del av vilkårene for midlertidig forføyning også måtte ta stilling til omfanget av en rettighet (LH-2014-136423).

En seksjonseier i et eierseksjonssameie hadde rett til adkomst over fellesarealet, herunder rett til å etablere innkjørsel, men det var uenighet om måten innkjørselen kunne etableres på, og hvilke eventuelle øvrige arbeider som kunne utføres på fellesarealene. Det var utført nokså omfattende bygningsarbeider på sameiets fellestomt uten at verken utføring eller utforming var avklart med øvrige seksjonseiere. Tingretten fastslo at tomten hadde økonomisk verdi for alle seksjonseiere, og utbygging av innkjørsel og eventuelle bygg på fellesareal til fordel for én sameier måtte anses å være til skade for øvrige sameiere. Tingretten fant det tilstrekkelig sannsynliggjort at de bygningsarbeider som er utført og sannsynligvis vil bli utført videre, var i strid med eierseksjonsloven § 19 andre ledd. Lagmannsretten var enig i tingrettens vurdering.

Det å inneha en rett til å etablere adkomst og innkjørsel på en tomt, er altså ikke i seg selv tilstrekkelig som grunnlag for at arbeidene kan utføres på den måte seksjoneieren ønsker.