Strenge vilkår for å tvangsfravike fremleietakere

Både i borettslagsloven og eierseksjonssloven er det tatt inn regler med vilkår for å begjære tvangsfravikelse overfor en beboer. Oppfører en bruker seg slik at det er fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller slik at det er til alvorlig plage eller sjenanse for andre brukere av eiendommen, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. Dersom det innen fristen etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-6 blir reist innvendinger mot fravikelsen som ikke er klart grunnløse, skal begjæringen ikke tas til følge uten behandling i allmennprosess. Fremmes det innsigelser som er klart grunnløse kan altså tingretten ta avgjørelsen etter en langt enklere og rimeligere prosess enn etter vanlig søksmålsbehandling.

Borgarting lagmannsrett har i en avgjørelse (lovdatareferanse LB-2014-109517) gjennomgått rettspraksis og drøftet vilkårene for når en innsigelse kan sies å være ”klart grunnløs”.  Det er først og fremst helt usakelige innvendinger, men også juridisk innvendinger som åpenbart ikke kan føre frem, som er klart grunnløse. Innsigelser som gjelder faktum vil ofte være vanskelig å karakterisere som klart grunnløse og det vil derfor sjelden være tilfelle.

I den saken som domstolen skulle avgjøre hadde beboeren fremført forskjellige innsigelser, men det avgjørene for om vilkårene for tvangssalg er til stede er om de innsigelser som er knyttet til bruken av leiligheten er åpenbart grunnløse. Borettslaget gjorde gjeldende at brukerens opptreden var til alvorlig plage og sjenanse for andre beboere. De gjorde gjeldende at beboerens opptreden var aggresiv og plagsom, men beboeren hadde fremsatt en rekke innsigelser mot borettslagets skildring av hans adferd. Saken var blant annet tidligere behandlet i husleietvistutvalget og beboeren viste til at utvalget hadde uttalt at det ikke var sannsynligjort at beboeren gjenom handling eller ord hadde gått ut over hva man av og til måtte tåle i mellommenneskelige forhold. Dette gjorde at beboerens innsigelser ikke kunne anses som ”klart grunnløse” og tingrettens kjennelse om fravikelse ble derfor opphevet. Borettslaget må da begynne behandlingen av saken på nytt og saken må da behandles etter de reglene som gjelder for ordinære søksmål.