Forretningsførerens myndighet

Forretningsførerens myndighet til å sende pålegg om salg ved vesentlig mislighold.
Styret i et boligselskap kan pålegge en eier å selge sin aksje i et boligaksjeselskap, andel i et borettslag eller en seksjon i et eierseksjonssameie  når eieren vesentlig misligholder sine forpliktelser og det vesentlige misligholdet fortsetter til tross for at det er gitt skriftlig advarsel.
Det er styret som skal beslutte at det skal sendes et slikt pålegg om salg, men i praksis overlater styret som regel til forretningsfører, et inkassoselskap eller en advokat å utferdige og sende dette pålegget. Det kan de bare gjøre på bestemte vilkår. Høyesterett har i et par beslutninger avgjort at meddelelse og gjennomføring av pålegg om salg utgjør ikke vanlig forvaltning og vedlikehold som faller inn under forretningsføreres egen kompetanse (lovdatareferanser HR-2014-1289-U/Rt-2011-283/HR-2011-443-U/LB-2010-47966).
Dette innebærer at en forretningsfører derfor bare kan sende ut og gjennomføre salgspålegg i enkeltsaker der styret enten
–          har besluttet salgspålegg og styret har gitt forretningsfører fullmakt til å opptre på vegne av styret i den enkelte sak eller
–          der styret har besluttet å gi forretningsfører myndighet til å treffe beslutning om salgspålegg etter kriterier som styret uttrykkelig har fastsatt, f eks ved restanser som er eldre enn fem måneder.