Aksjeselskaper kunne omdannes til boligaksjeselskaper etterborettsloven av 1960

Det er ikke adgang til å stifte nye boligaksjeselskaper, og det er heller ikke adgang til å omdanne aksjeselskaper til boligaksjeselskaper. Dette ble presisert i borettslagsloven i 2008. Muligheten til å omdanne eksisterende aksjeselskaper var ikke behandlet i loven før presiseringen i 2008.

I en dom fra Borgarting lagmannsrett med lovdatareferanse LB-2021-145354 uttaler lagmannsretten at boligselskap kunne omdannes til boligaksjeselskap før 2008. Ordlyden i den tidligere borettslagsloven omhandlet forbud mot stiftelse og loven var ikke spesielt innrettet mot omdanningstilfellene.