Ansvaret til ansvarlig utførende og kontrollerende i byggesaker

Mange rehabiliteringstiltak krever samtykke fra plan- og bygningsmyndighetene i kommunen og søknaden inngis av en tiltakshaver. Ved gjennomføring av tiltaket skal det være en ansvarlig utførende  og en ansvarlig kontrollerende. Ansvarlig utførende og kontrollerende kan være samme selskap. Den ansvarlig utførende skal sørge for at arbeidet faktisk blir gjennomført på en faglig forsvarlig måte, i samsvar med byggetegninger og annet arbeidsgrunnlag og ellers innenfor lovbestemte krav. Den ansvarlig kontrollerende skal sørge for løpende kontroller av arbeidet som utføres. Det har vært usikkert og omstridt om den ansvarlig kontrollerende har et eget selvstendig ansvar for at utførelsen blir i samsvar med de krav man kan stille til utførelsen. Eidsivating lagmannsretthar avsagt en dom (lovdatareferanse LE-2013-146339) som stadfester at den ansvarlige utførende kan ha en slik plikt.
I det aktuelle tilfellet gjaldt det rehabilitering av en trebygning til åtte leiligheter. Lagmannsretten kom til at de som faktisk hadde utført byggearbeidene hadde utført arbeidet på slik måte at bygget hadde mange alvorlige bygningsmessige mangler. Lagmannsretten fant at den ansvarlig utførende og kontrollerende skulle ha oppdaget disse manglene ved den kontrollen som den ansvarlige utførende kunne forutsettes å skulle utføre. Hadde den ansvarlige for utførelsen og kontrollen utført sine oppgaver ville det vesentlige av manglende ikke oppstått, eller ombyggingsprosessen ville ha blitt stanset. Da hadde tiltakshaveren kunne fremsatt krav om utbedring slik at manglene kunne bli rettet før det var for sent. I den aktuelle saken var samme selskap både ansvarlig utførende og kontrollerende, men det sies ikke noe i dommen om at et slikt ansvar ikke gjelder den som bare er ansvarlig utførende eller bare er ansvarlig kontrollerende. I den aktuelle saken ble utbygger tilkjent erstatning fordi den ansvarlige hadde opptrådt uaktsomt.
Den ansvarlig utførende og kontrollerende har altså ikke bare ansvar overfor bygningsmyndighetene, men også overfor private parter som blir skadelidende som følge av den ansvarliges mangelfulle kontroll. Dette ansvaret kan for eksempel boligselskapet som engasjerer den ansvarlig utførende og kontrollerende gjøre gjeldende.