Gjenstridige eiere skal ikke kunne hindre skadeutbedring

Gjenstridige eiere skal ikke kunne hindre skadeutbedring av fellesareal i tilknytning til leiligheter.
Borgarting lagmannsrett har avsagt kjennelse i en sak som illustrerer hvilke utfordringer et styre i et boligselskap kan møte ved gjennomføring av rettmessige vedtak overfor gjenstridige beboere ( lovdatareferanse LB-2014-64839). En seksjonseier i et eierseksjonssameie nektet å gi tilgang til sin leilighet for kontroll og utbedring av en vannskade. I et slikt tilfelle har styret ikke rett til å gå inn i leiligheten uten samtykke fra eieren/beboeren. Med mindre det foreligger umiddelbar fare for at skadeomfanget vil bli vesentlgi større vil det alltid være ulovlig selvtekt. Styret måtte derfor først gjennomføre en rettsprosess for å få rett til å gjennomføre kontroll, avdekking og utbedring av skadene. Selv med en slik beslutning fra byfogden nektet seksjonseieren å gi tilgang til leiligheten. Styret måtte da gjennomføre en ny rettsprosess for å få fraveket seksjonseieren for den tiden det tok sameiet å utbedre skadene.
Etter at boligselskapet hadde utbedret skadene ble det reist spørsmål om boligselskapet kunne kreve sikkerhet for kravet på erstatning for kostnadene til utbedring. Boligsameiets krav var langt høyere enn den lovbestemte panteretten boligsameiet har i seksjonen og i dette tilfellet var seksjonseieren i ferd med å selge seksjonen. I denne forbindelse nektet seksjonseieren megleren å sette av et beløp av salgsvederlaget for sameiet mulige krav. Byfogdembetet ga sameiet medhold i krav på arrest for hele erstatningskravet i formuesgoder  som seksjonseiere eide. Lagmannsretten stadfestet den avgjørelsen.
Kjennelsen illustrerer at det er stor forskjell på å ha rett og å få rett og at den som står fast på rettmessige krav vinner frem til slutt.