Styrets rett til å benytte fellesmidler i skadesituasjoner

Borgarting lagmannsrett har avsagt en kjennelse som direkte gjelder hvilke rettigheter styret i et boligselskap har til å kreve refusjon av kostnader fra en eier. Kostnadene knyttet seg til utbedring av en skade som oppstod i en bruksenhet, men som også forvoldte skade på fellesareal (lovdatareferanse LB-2014- 64839). Dette er omtalt i en annen nyhetsmelding. Avgjørelsen inneholder imidlertid også noen uttalelser som sier noe om hvilke tiltak et styre i et boligselskap er berettiget ti å iverksette når styret har en berettiget mistanke om at det har oppstått en skade eller en fare for skade som seksjonseieren nekter å medvirke til at blir klarlagt. Borgarting lagmannsrett ga sin tilslutning til tingrettens vurdering som blant annet uttalte:

Retten legger til grunn at sameiet hadde rettslig grunnlag for å sørge for undersøkelser, avdekking og eventuelt utbedring av sopp- og eventuelle råteskader i etasjeskillet mellom de to leilighetene. Etasjeskillet må etter eierseksjonsloven § 20 anses som fellesareal, som sameiet har en plikt til å vedlikeholde. Rettens vurdering er at As « hagebruk » inne i leiligheten innebar en uaktsom handlemåte som utsatte sameiets fellesarealer for stor risiko for bygningsmessige skader. Sameiet synes derfor å ha et rettslig grunnlag for erstatningskravet mot A.I ettertid av undersøkelser og utbedringer vil det alltid kunne oppstå en diskusjon om hvorvidt alle de pådratte kostnadene var nødvendige, herunder om mindre inngrep/undersøkelser kunne vært tilstrekkelige. I den situasjonen sameiet var i, må retten legge til grunn at det var nødvendig for sameiet å gjøre relativt grundige undersøkelser, og foreta inngrep for å forsikre seg om at det ikke var oppstått eller var fare for eventuell utvikling av skader av sopp og råte i etasjeskillet. Retten viser til fremlagte rapporter og bilder. Retten viser til at A synes å ha vært svært lite villig til å samarbeide med sameiet, og kostnadene/omfanget av arbeidet kan derfor ha blitt større enn hva som ellers ville vært nødvendig. Retten legger til grunn at utgifter til juridisk bistand var nødvendig i perioden.Det følger av avgjørelsen at styret er berettiget til å foreta alle undersøkelser, avdekkinger og utbedringer som den kunnskapen styret har på det tidspunktet styret må iverksette tiltak, gir rimelig grunn til. Dersom seksjonseieren ikke vil medvirke til dette er styret berettiget til å benytte juridisk bistand.