Betydningen av rekommandert sending ved lovbestemte varsel

I en tidligere nyhet er det gjort oppmerksom på at varsel med krav skal avgis på en forsvarlig måte slik at boligselskapet sikrer at varselet kommer frem. Slike varsel bør derfor sendes pr post og som rekommandert sending, men det er likevel tilstrekkelig at brev avsendes til adressen i boligselskapet eller til den sist oppgitte adresse. Når brevet er sendt til korrekt adresse og ikke er kommet i retur, må avsender kunne gå ut fra at det er kommet frem. I en ny avgjørelse av Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmål om vilkårene for tvangssalg av en eierseksjon var til stede la domstolen ikke vekt på at den rekommanderte posten ikke ble hentet. Det avgjørende var at det var sendt med korrekt adresse og at avsendt brev ikke var kommet i retur. Det var da mest sannsynlig at varselet var komet frem (lovdatareferanse LB-2013-183240).