En erklæring fra eier kan ikke erstatte salgspålegg

En erklæring fra eier kan ikke erstatte salgspålegg som grunnlag for begjæring om tvangssalg.

Styret i et boligselskap kan pålegge en eier som vesentlig misligholder sine plikter, å selge sin leilighet innen en fastsatt frist. I borettslag og boligaksjeselskap må fristen ikke være kortere enn tre måneder. I eierseksjonssameier må fristen ikke være kortere enn seks måneder. Hvis leiligheten ikke selges innen fristen, kan styret kreve den tvangssolgt. Det er et vilkår for å utstede salgspålegg at eieren først har fått en skriftlig advarsel med opplysning om at vesentlig mislighold vil gi styret rett til å kreve tvangssalg, og til tross for advarselen fortsatt gjør seg skyldig i vesentlig mislighold.

Et borettslag gjorde gjeldende at en signert erklæring fra andelshaveren erstattet et slikt salgspålegg og ga grunnlag for tvangssalg. Lagmannsretten kom som byfogden til at erklæringen ikke ga grunnlag for tvangssalg, I erklæringen forpliktet andelshaveren seg til å selge og fraflytte leiligheten innen en fastsatt frist samtidig som andelshaveren erklærte å være innforstått med at borettslaget kan kreve andelen solgt ved tvangssalg, dvs. gjennom namsmyndighetene, dersom ovennevnte frist ikke overholdes og at erklæring tredde i stedet for salgspålegg

En slik erklæring kan ikke erstatte et salgspålegg fra borettslaget. Lagmannsretten uttalte at det var uten betydning om erklæringens innhold tilfredsstilte kravene til et salgspålegg, og heller ikke at den ble signert i et møte hvor borettslagets forvaltningskonsulent og advokat var til stede. Disse hadde ikke signert erklæringen, og ingen av dem hadde heller fått fullmakt til å utstede salgspålegg. Når det ikke foreligger salgspålegg fra borettslaget, foreligger det ikke noe grunnlag for å begjære tvangssalg. Det var uten betydning om salgspålegg kunne vært gitt, eller om det er lempeligere overfor andelshaveren at han fikk anledning til å selge uten formelt pålegg og med lengre frist. Kravene til form og innhold ved utferdigelsen av salgspålegg skal sørge for en forsvarlig behandling av saker med store konsekvenser for andelshaverne. Styrebehandling er nødvendig blant annet for å vurdere om det foreligger fortsatt vesentlig mislighold som kan gi grunnlag for salgspålegg. (lovdatatreferanse LB-2015-14582)