Ensidige disposisjoner en eier foretar kan ikke endre andre eieres forpliktelser

Vedtektene i et eierseksjonssameie bestemte at fellesutgiftene skulle fordeles per seksjon. Hver seksjonseier betalte altså like store fellesutgifter selv om leilighetenes størrelse var forskjellig. En seksjonseier fikk anledning til å slå sammen to seksjoner og gjorde gjeldende at den nye seksjonen bare skulle betale fellesutgifter for en seksjon. Det var på det rene at de øvrige seksjonseiere ikke hadde gitt sin tilslutning at deres andel av felleskostnadene skulle øke som følge av sammenslåingen. Borgarting lagmannsrett fastslo at eierseksjonsloven (§23 og §12) bygger på at ensidige disposisjoner fra en seksjonseier ikke kan endre forpliktelsene for andre seksjonseiere. Lagmannsrettens konklusjon var at seksjonseieren ikke kunne velte ansvaret for betaling av den slettede seksjonens andel av fellesutgiftene over på andre seksjonseiere (lovdatareferanse LB-2014-106211). Etter mitt skjønn vil det samme gjelde også i borettslag og boligaksjeselskaper.