Fastsettelse av frist i brev med advarsel om vesentlig mislighold

I alle typer av boligselskaper skal det sendes et brev med advarsel før styret kan fremsette begjæring om tvangssalg eller tvangsfravikelse av en eier eller beboer. I en dom avsagt av Oslo byfogdembete (i sak 13-097986TVI-OBYF/2) heter det at fristen for retting i advarselen nå avpasses etter årsaken til misligholdet som påklages. Verken eierseksjonsloven eller borettslagsloven sier noe om hvor lang fristen skal være. Ved husbråk kan fristen settes kortere enn ved eksempelvis økonomisk mislighold. Ved økonomiske forhold kan styret kreve at forholdet rettes rimelig snart , men her må styret også ta sosiale hensyn. I den konkrete saken ble det satt en frist på tre uker til å innbetale ubetalte fellesutgifter og det synes ikke som om domstolen synes det isolert sett var en for kort frist.