Styrets rett til å nekte utstedelse av nye nøkler til inngangsdører og fellesrom

Oslo tingrett har avgjort en sak som gjaldt styrets rett til å stille vilkår for å utstede nye nøkler til felles inngangsdører og felelsrom. Styret besluttet å skifte låssystem til et patentert system, dvs. at det er kun en bestemt leverandør som har tilgang til nøkkelemnene som må benyttes for produksjon av sameiets nøkler. Beslutning om å bytte låssystem hører til vedlikehold og drift av eiendommen som ligger innenfor styrets forvalterfunksjon i henhold til eierseksjonsloven § 20 og §40. Å regulere tildeling av nøkler til oppgangsdører anføres også å være en styresak.

Begrensning i tildeling av nøkler til leietakere kan representere en begrensning i muligheten til å leie ut leiligheten og således være i strid med regelen om at en eier har fri rettslig rådighet over sin leilighet, men regelen er ikke til hinder for at styret kan stille som vilkår at utleier gir opplysninger om antall leietakere.(Lovdatareferanse; TOSLO-2012-188200).
Generelt må det videre kunne sies at ønske om nøkler til besøkende ikke er en grunn som styret må etterkomme. Ønske om nøkler til hver av de som bor i leiligheten kan etter omstendighetene være en grunn til å tildele nøkler.