Fordeling av overskudd ved salg av borettslag

Ved salg av et borettslag skal overskudd av vederlag fordeles etter «innbyrdes verdi av bustadene», jf. borettslagsloven § 11-9 andre ledd. Borgarting lagmannsrett har vurdert dette i en dom med lovdatareferanse LB-2022-131313. Lagmannsretten viste til at det i borettslagsloven ikke er fastsatt nærmere regler om hvordan dette skal fastsettes. Forarbeidene var videre sparsomme. Lagmannsretten la til grunn at fordelingsnøkkelen for felleskostnadene vil danne grunnlag for fordelingen dersom felleskostnadene har vært fordelt etter innbyrdes verdi av de enkelte boligene i laget. Dersom felleskostnadene er fordelt på annen måte i borettslaget, må det foretas en konkret verdsettelse. Ved den konkrete vurderingen la lagmannsretten til grunn at generalforsamlingens vedtak om fordelingen av salgsoverskuddet var et lovlig og gyldig vedtak innenfor rammen av § 11-9 andre ledd. Den omtvistede delen av vedtaket var samsvar med gjeldende fordelingsnøkkel for felleskostnadene og lagmannsretten fant det sannsynliggjort at fordelingsnøkkelen var basert på den innbyrdes verdien av boligene. Med grunnlag i dette ble en part i saken tilkjent 2/14 deler av det omtvistede overskuddet som følge av to sammenslåtte andeler/boliger, mens øvrige andelseiere ble tilkjent 1/14-del. Dette var i samsvar med generalforsamlingens vedtak.