Godkjenning av ny andelseier i borettslag

I sak med lovdatareferanse LG-2023-175842 hadde ikke styret i et borettslag godkjent en kjøper av en leilighet som ny andelseier. Kjøperen anførte at han måtte anses godkjent etter borettslagsloven § 4-5 første ledd andre punktum fordi han ikke hadde fått melding om nekting innen tjue dager fra godkjenningssøknaden. Lovbestemmelsen har slik ordlyd:

Er det fastsett at ny andelseigar skal godkjennast av laget, kan godkjenning ikkje nektast utan sakleg grunn. Er ikkje melding om nekting av godkjenning komen fram til ervervaren seinast tjue dagar etter at søknad om godkjenning kom fram til laget, skal godkjenning reknast for å vere gitt

Det er styret i borettslaget som har myndighet til å ta stilling til spørsmål om godkjenning av ny andelseier. Lagmannsretten fant at kjøperen faktisk fikk kunnskap om at han ble nektet godkjenning. I den forbindelse uttalte lagmannsretten at det ikke knytter seg noen form- eller innholdskrav til hvordan en «melding om nekting» fra borettslaget skal gis. Det kreves ikke engang at det er skriftlig. Det kan da for eksempel ikke være avgjørende godkjenningsnekten er registrert i den portalen borettslaget benytter. I dette tilfelle ble godkjenningssøknaden, sendt av eiendomsmegler på erververens vegne. Det var tilstrekkelig for fristavbrudd etter borettslagsloven § 4-5 første ledd andre punktum. Når eiendomsmegleren fikk melding om at godkjenning var neket via meglerportalen i god tid før tjuedagersfristen var det tilstrekkelig. Det var ikke av avgjørende betydning at det ble gjort en registrering i portalen før styrevedtaket.