Godkjenning av kjøper som ny andelseier i borettslag

Et styre i et borettslag må ha «sakleg grunn» for å nekte en kjøper av en andel å bli andelseier i borettslaget, jf. borettslagsloven § 4-5 første ledd første punktum. Etter en vurdering av de konkrete omstendighetene kan saklig grunn foreligge dersom det foreligger negativ historikk fra tidligere boforhold, med mindre dette er et tilbakelagt tema, jf. NOU 2000:17 side 121.

Lagmannsretten fant at vilkårene var oppfylt i en sak med lovdatareferanse LG-2023-175842. Kjøperen hadde misligholdt sine plikter som andelseier vesentlig i tidligere boforhold. Det ble blant annet vist til flere uromeldinger fra daværende borettslag til det offentlige hjelpeapparatet knyttet til manglende boevne og manglende evne til å ivareta vedlikeholdsplikter. Det ble herunder vist til en vannlekkasje som hadde opphav i kjøperens leilighet og som påførte borettslaget et betydelig økonomisk tap. Årsaken var at kjøperen hadde brutt plikten til å vedlikeholde rørsystemet og han handlet skadevoldende ved å benytte vask og toalett til tross for at avløpet var tett. I den saken hadde kjøperen brutt varslingsplikten ved ikke å melde fra om lekkasjen. De kritikkverdige forholdene skjedde i store deler av kjøperens botid i forrige borettslag. Vurderingen hadde også støtte i kjøperens fremferd og forklaring under hovedforhandlingen, som underbygget at kjøperen ikke synes å forstå alvoret i og omfanget av en andelseiers vedlikeholdsplikt.