Erstatningsansvar mot styremedlemmer i boligselskaper

Den som i egenskap av å være styremedlem forsettlig eller uaktsomt volder tap under utførelsen av sine oppgaver for et boligselskap, kan bli pålagt å betale erstatning etter både lovfestede og ulovfestede regler om uaktsomhet. Vilkåret for erstatningsansvar er for det første at styremedlemmet har opptrådt uaktsomt ved en handling eller unnlatelse. For det andre må det ha oppstått en skade som medfører et økonomisk tap. For det tredje må handlingen og/eller unnlatelsen være årsak til det økonomiske tapet. I en domsavgjørelse avsagt av Eidsivating lagmannsrett med lovdatareferanse LE-2023-93600 har vi et eksempel på overtredelse av disse reglene. Styreleder misbrukte sin posisjon i borettslaget ved å engasjere et selskap styrelederen kontrollerte til å utføre arbeider i borettslaget som gikk ut over det som var nødvendig. Arbeidet omfattet maling av boder. Arbeidet var ikke forankret i styret. Lagmannsretten fant at beslutningen om å inngå avtalen gikk på bekostning av interessene til andelseieren borettslaget, jf. borettslagsloven § 8-15 1.ledd. Inngåelsen av en slik avtale utgjorde uaktsom opptreden som var erstatningsbetingende etter borettslagsloven § 12-1. Spørsmålet var hvilket tap borettslaget var påført som følge av dette. Dette ble vurdert ut fra timetallet, prisen og omfanget av malearbeidet. Den faktiske kostnaden ble vurdert i forhold til anslag fra fagkyndige der fagkyndig vurderte gjengs priser i markedet. Ved den skjønnsmessige vurderingen av tapet ble det tatt et visst hensyn til spart fremtidig vedlikehold for borettslaget. Det ble ikke funnet grunnlag for lemping av ansvaret av hensyn til styrelederen.