Jordskifteretten kan fastsette regler …..

JORDSKIFTERETTEN KAN FASTSETTE REGLER OM BRUK AV UTEAREAL I EIERSEKSJONSSAMEIER

Den nye jordskifteloven trådte i kraft fra 1. januar 2016  og i loven er det inntatt en bestemmelse i § 3-8 der det heter at jordskifteretten kan gi regler om bruk av uteareal i eierseksjonssameier.

I lovens forarbeider; Prop 101 L s. 427 heter det om denne bestemmelsen:
Tredje ledd første punktum inneber ei utviding av kompetansen jordskifteretten har til å gi reglar om sambruk av eigedom. Jordskifteretten får etter første punktum kompetanse til å gi reglar om sambruk av «uteareala til eigarseksjonar». Retten kan etter første punktum ikkje gi reglar for uteareal som eigaren av ein eigarseksjon har full råderett over. Retten kan heller ikkje gi reglar for det som etter eigarseksjonslova § 6 blir rekna som fellesareal. I praksis vil det vere aktuelt å kunne gi reglar for sambruk av felles tilkomstveg, parkeringsplass, leikeareal og liknande. Etter tredje ledd andre punktumgjeld første og andre ledd for skiping av sambruk i uteareala til eigarseksjonar.

Dette gir en helt ny mulighet til å fremme krav på regulering av uteareal i eierseksjonssameier. Bestemmelsen omfatter ikke fellesareal som må være fellesareal etter eierseksjonsloven § 6, tilleggsdeler eller uteareal som en seksjonseier har tinglyst eksklusiv bruksrett over, men annet fellesareal må jordskifteretten kunne regulere bruken av etter den nye bestemmelsen. Det viktige er at jordskifteretten blant annet kan gi regler for utøvelsen av bruken av uteareal, herunder oppløse eller skape sambruk.