Jordskifteretten kan ikke dele opp eierseksjonssameier

Hålogaland Lagmannsrett har behandlet en sak som gjaldt jordskifterettens myndighet til å avgjøre tvister i eierseksjonssameier. Dommen har lovdatareferanse LH-2022-47639. Saken må ligge innenfor jordskifterettens saklige kompetanse, jf. jordskifteloven av 21. juni 2013 § 1-4 bokstav a. I henhold til jordskifteloven § 3-6 kan jordskifteretten «løyse opp sameige og sambruk mellom eigedommar». I henhold til jordskifteloven § 3-7 kan jordskifteretten «dele og forme ut ein eigedom med tilhøyrande bruksrettar etter eit fastsett høvetal». Ut fra en vurdering av forarbeidene til jordskifteloven av 21. juni 2013 fant lagmannsretten at dette ikke omfatter at jordskifteretten har saklig kompetanse verken etter jordskiftelova § 3-6 eller § 3-7 til deling av eierseksjonssameier.

Jordskifterettens kompetanse er begrenset til å gjelde klarlegging av grenser for uteareal som inngår i eierseksjoner, jf.jordskifteloven § 4-2 bokstav c. Jordskifteretten har hjemmel til rettsutgreiing i område der det er sambruk av uteareal i eierseksjon, jf. jordskifteloven § 4-1 bokstav e. Jordskifteretten har kompetanse til å «gi reglar om sambruk av uteareala til eigarseksjonar», jf. jordskifteloven § 3-8 tredje ledd. Eierseksjoner er ikke nevnt, verken i bestemmelsene eller forarbeidene til jordskifteloven § 3-6 og § 3-7. Det har derfor formodningen mot seg at bestemmelsene er ment å også omfatte eierseksjonssameier.