Krav til innkalling til årsmøte i eierseksjonssameie

I en sak om gyldigheten av et vedtak på et årsmøte i et eierseksjonssameie uttalte Borgarting lagmannsrett at innkallingen ikke oppfylte de krav som fulgte av eierseksjonsloven av 1997 § 34. De samme vilkårene fremgår av § 43 i gjeldende eierseksjonslov av 2017. Årsmøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

Innkallingen ble  lagt i postkassene og hengt opp i trappeoppgangen av styrets leder en kveld og tre dager senere ble årsmøtet avholdt. Ikke alle seksjonseieren bodde i sameiet da innkallingen ble delt ut. Det var også flere av seksjonseierne,  som var bortreist over lengre perioder

Lagmannsretten uttalte at fristen for innkalling til sameiermøte må ses i sammenheng med hvordan innkallingen distribueres. Dersom det er etablert en ordning hvor innkallinger og annen informasjon fra sameiet sendes ut til en etablert e-postliste som omfatter alle seksjonseierne, kan lovens minstefrist være tilstrekkelig. Saken her befant seg i motsatt ende av skalaen. De seksjonseierne som ikke bodde i bygården fikk ikke innkallingen distribuert/tilsendt, da de verken hadde postkasse i oppgangen eller hadde mulighet til å se oppslaget. Det forelå også ha vært en betydelig risiko for at flere av de som bodde der ikke ville få den med seg, ettersom den ble distribuert torsdag kveld med møtedato førstkommende søndag. Lagmannsretten uttalte i tillegg at det ikke var påvist at forelå en situasjon hvor en svært rask avklaring var nødvendig. Lagmannsretten konkluderte dermed med at seksjonseierne ikke varslet om sameiermøtet i tråd med lovens varslingsfrist.

Innkallingen oppfylte heller ikke innholdskravene. Eierseksjonsloven foreskriver at innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Lagmannsretten uttalte at selv om det ikke er nødvendig å formulere forslag til vedtak, må ordlyden i «de saker som skal behandles» forstås slik at innkallingen også må angi om det foreslås at sameiermøte skal treffe en avgjørelse. Det ble vist til Ørnulf Hagen, Kåre Lilleholt og Christian Fr. Wyller, Eierseksjonsloven 1997, Lovkommentar, § 34 note 4.1, Juridika. Det gir også liten mening om en innkalling skal kunne oppfylle kravet til å angi hovedinnholdet i et forslag som må vedtas med minst to tredjedels flertall, uten at det samtidig stilles krav til at det i angivelsen av hovedinnholdet fremgår at det foreslås at det skal treffes en vedtak og at det er krav om to tredjedels flertall.

Dommen har lovdatareferanse LB-2021-178525.