Krav til innkalling til generalforsamling i borettslag

I borettslagsloven § 7-7 1.ledd fremgår det at «innkallinga skal dei sakene som skal behandlast, vere klart oppgitt. Skal eit forslag som etter lova eller vedtektene må vedtakast med minst to tredjedels fleirtal, kunne behandlast, må hovudinnhaldet vere teke inn i innkallinga. Bestemmelsen ble behandlet i en dom avsagt av Gulating Lagmannsrett som har lovdatareferanse LG-2022-47602. Lagmannsretten uttalte at ut fra første punktum og innledningen på annet punktum er det ikke helt klart om det er «hovudinnhaldet» i saken eller i et vedtaksforslag som må være tatt med i innkallingen. Hvis det siste legges til grunn, innebærer det at annen punktum forutsetningsvis krever at innkallingen angir et konkret forslag til vedtak. Lagmannsretten mente at loven ikke kan tolkes på denne måten, noe som innebærer at det heller ikke for saker som nevnt i annet punktum gjelder et absolutt krav om at innkallingen angir et konkret vedtaksforslag. Det ville være noe pussig om annet punktum forutsetter at et konkret forslag må utformes, samtidig som det etter bestemmelsen er tilstrekkelig at hovedinnholdet i forslaget gjengis. Fraværet av et konkret vedtaksforslag i innkallingen til generalforsamlingen, innebar derfor ikke i seg selv et brudd på § 7-7 (1) annet punktum.

Lagmannsretten begrunnet sitt synspunkt med at et viktig hensyn bak det kvalifiserte kravet i § 7-7 (1) annet punktum er å effektivisere det mindretallsvern som gjelder der enten loven eller vedtektene krever at et forslag etter sin art får to tredjedels flertall på generalforsamlingen. Normalt er det tale om en sak om vedtektsendring, disponering over lagets eiendom eller markert økning av felleskostnadene for andelshaverne på kort eller lang sikt. Mindretallet skal før generalforsamlingen både få et klart signal om at denne type vedtak kan bli truffet på generalforsamlingen og en god mulighet til å forberede seg. Dette hensynet tilsier ikke en streng vurdering av innkallingen i den saken lagmannsretten behandlet. Andelseieren som et vedtak ville få betydning for var godt kjent med hva saken handlet om, og de fikk komme med hvert sitt skriftlige innlegg forut for generalforsamlingen. Og ut fra konteksten kan det ikke ha kommet som noen overraskelse at generalforsamlingen traff et vedtak i saken. På denne bakgrunn fant lagmannsretten at innkallingen tilfredsstilte de krav som følger av borettslagsloven § 7-7 (1) annet punktum.