Manglende betaling av fellesutgifter som grunnlag for tvangssalg av andel, aksje eller seksjon

Unnlatt betaling av fellesutgifter kan utgjøre grunnlag for at styret kan fremsette begjæring om tvangssalg av en aksje i et boligaksjeselskap, andel i et borettslag og eierseksjon i et eierseksjonssameie. Når de formelle vilkårene for tvangssalg er til stede kreves det ikke at beløpet som ikke er betalt må være særlig stort. I et tilfelle som ble behandlet av Borgarting lagmannsrett (lovdatareferane LB-2013-199437) dreide det seg om at en seksjonseier betalte kr 3.000,- mindre per måned enn det styret mente at vedkommende skulle betale. Partene var uenige om hvor stort beløp som skulle innbetales, men lagmannsretten slår fast at det ikke er slik at en seksjonseier bare kan betale inn det de mener er riktig. Dette nå eventuelt videreføres som en tvist for domstolene og så må de sørge for å få en rettskraftig dom for sitt krav. Videre er det slik at hvis man holder tilbake penger fordi det er tvist om beløpet må disse settes inn på en sperret konto til tvisten er endelig avgjort. Når eieren ikke følger en slik fremgangsmåte må styret kunne opprettholde en begjæring om tvangssalg.