Omdanning av tingsrettslig sameie til eierseksjonssameie

En sameier i et tingsrettslig sameie kan fremsette krav om seksjonering etter eierseksjonsloven § 9 slik at sameiet blir et eierseksjonssameie. Ved tvist må det avgjøres om seksjonering vil påføre sameierne urimelige kostnader. I en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett med lovdatareferanse LB-2020-13361, protesterte en sameier mot kravet på seksjonering med henvisning til at seksjonering ville utøse et betydelig skattekrav (etterfølgende eierskapsfordeling internt i familien). Domstolen konkluderte med at innsigelsene var klart grunnløse og tok begjæringen til følge uten forutgående behandling ved allmenprosess. Begrunnelsen var at etterfølgende utgifter ikke faller inn under vurderingstemaet etter § 9. Familien kunne velge å beholde sameiet i opprettede seksjoner og på den måten unngå fordeling av eierskap som ville utløse skattekrav. Skattekravet bla altså ikke utløst ved seksjoneringen som sådan.