Styret i et eierseksjonssameie har ikke myndighet til å reise søksmål mot en utbygger for mangler ved tilleggsdeler til en seksjon

Styret i et eierseksjonssameie har myndighet til å reise søksmål mot en utbygger for mangler ved fellesareal. I en sak som Hålogaland Lagmannsrett behandlet ble konklusjonen at styret ikke hadde kompetanse til å fremme krav om størrelsen på parkeringsplasser som var gjort til tilleggsdeler. En tilleggsdel er ikke en del av fellesarealet, jf eierseksjonsloven § 4. I medhold av tvisteloven § 16-5 ble imidlertid seksjonseierne gitt frist til 10. mai 2021 for å rette stevningen ved at hver enkelt seksjonseier som anførte mangler ved sin garasjeplass trår inn som saksøker i saken (lovdatareferanse LH-2021-22880)

I avgjørelsen ble det vist til avgjørelsen fra Høyesterett inntatt i Rt-2008-293 avsnitt 23 hvor det uttales:

«Det er fastslått i tidligere praksis, jf. Rt-2005-1046, at eierseksjonsloven § 43 må forstås slik at styret i et sameie ikke har kompetanse til å reise sak på sameiernes vegne når det ikke gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter. Dette må gjelde også om de enkelte sameieres krav er likeartete, og den påstått ansvarlige er den samme. Det er for så vidt klart at forliksklagen i saken skulle ha vært avvist fra forliksrådet.»

Høyesteretts avgjørelse ble truffet etter eierseksjonsloven 1997, men lagmannsretten fant at det ved vedtakelsen av ny eierseksjonslov var tilsiktet noen utvidelse av styrets kompetanse.

I forarbeidene til disse reglene heter det i Prop.39 L (2016–2017) pkt. 21.1.5 siste avsnitt. at «departementet mener at det er både praktisk og hensiktsmessig at det er sameiet som sådan, og ikke de enkelte seksjonseierne, som skal saksøke utbyggeren ved mangler ved fellesarealene.»

Styret myndighet omfatter for øvrig også følgeskader ved som oppstår som følge av mangler ved fellesareal.