Styret må påse at sikkerheter entreprenøren har stillet for rehabiliteringsarbeider blir benyttet i tide

Styret må påse at sikkerhet en entreprenør har stillet for arbeider entreprenøren skal utføre blir benyttet i tide, det vil for eksempel si at en garanti må påberopes før garantitiden utløper. Er sikkerheten bortfalt og styret ikke får dekket kostnader til utbedring eller erstatning av entreprenøren vil det heller ikke nytte å rette krav mot daglig leder, styreleder eller aksjonærer hos entreprenøren. Styret bærer risikoen for den fremgangsmåten som er valgt. Styrets ansvar for å utløses stillet sikkerhet går foran den handleplikten som daglig leder, styreleder eller aksjonærer hos entreprenøren måtte ha. Dette må følge av en ny dom fra Agder Lagmannsrett med lovdatareferanse LA-2013-66920.