Tolkning av vedtekter i Boligselskaper

Borgarting lagmannsrett (referanse LB-2023-4831) har avsagt dom i en sak der et borettslag ble dømt til å besørge og bekoste utbedring av mangelfull drenering rundt et tilbygg som en tidligere andelseier hadde oppført i tiknytning til sin leilighet. Spørsmålet var om det var fastsatt vedtekter som fravek hovedregelen om at dette er borettslagets ansvar, jf. borettslagsloven§ 5-12 og §5-17 Lagmannsretten kom til at det ikke var tilfelle og oppsummerer på mange måter de hensyn som skal legges til grunn ved en slik vurdering av vedtekter.

Det skal i utgangspunktet legges mest vekt på objektive tolkningsmomenter hvor ordlyden vil være det mest sentrale momentet. Andre mer subjektive tolkningsmomenter kommer mer i bakgrunnen. Bakgrunnen for dette er særlig at vedtekter regelmessig ikke bare vil ha betydning for de som vedtok dem, men også for tredjemann. I borettslag vil dette typisk være nye andelseiere. Det ble vist til Høyesteretts avgjørelse Rt-2011-1641 avsnitt 53 og 54, som også gjaldt tolkning av vedtekter i et borettslag og der videre til Rt-2008-298 avsnitt 39 og Rt-1994-471 på side 474. Dette utgangspunktet utelukker imidlertid ikke at også subjektive tolkningsmomenter kan tillegges vekt. I denne vurderingen kan både borettslagets forhistorie og de opprinnelige andelseiernes oppfatning ha betydning. Videre kan forarbeidene til vedtektene og lovgivningen på det tidspunkt bestemmelsen ble vedtatt kan ha betydning, særlig hvis ordlyden er uklar. Styrets oppfatning og borettslagets praksis over tid kan også ha betydning som tolkningshensyn