Vilkår for gransking

Generalforsamlingen i et borettslag eller boligaksjeselskap kan beslutte gransking. Gransking i boligaksjeselskap skal skje etter reglene i aksjeloven. Vilkåret er at det foreligger saklig begrunnet mistanke om kritikkverdige eller lovstridige forhold, jf. borettslagsloven § 7-14 til § 7-16, aksjeloven § 5-25 og § 5-26. Formålet med en gransking skal fortrinnsvis være å bringe klarhet i faktiske forhold knyttet til boligselskapets virksomhet. Formålet er ikke å overprøve styrets eller generalforsamlingens vurdering av juridiske spørsmål. Det finnes mange rettsavgjørelser om vilkårene for gransking og til dette kommer en nylig avsagt dom fra Hålogaland lagmannsrett (lovdatareferanse LH-2013-21343) der lagmannsretten uttaler at når kravet bygger på flertallsvedtak kan det avhengig av de konkrete omstendigheter ha betydning for rettens vurdering av om kravet har saklig grunn. At det skal foretas en saklighetsvurdering også hvor kravet om rettslig gransking har tilslutning fra et flertall av de avgitte stemmer i generalforsamlingen, er ikke tvilsomt. Styret har rett til å uttale seg til granskingsbegjæringen både på vegne av selskapet og som objekt for begjæringen; «den hvis forhold begjæringen gjelder», jf. aksjeloven § 5-26 annet ledd.