En seksjonseier kan ikke tilbakeholde fellesutgifter …

Tilbake til vedtekter

EN SEKSJONSEIER KAN IKKE TILBAKEHOLDE FELLESUTGIFTER TIL SIKRING AV ET EVENTUELT ERSTATNINGSKRAV

Tingretten behandlet en sak om hvem som var ansvarlig for å dekke kostnader til utbedring av skader som gjør seg gjeldende i én seksjon, men som skyldes konstruksjonsmessige mangler og svakheter i bygningsmassen, som er et fellesareal. Lagmannsretten skulle avgjøre om anke i saken skulle behandles for lagmannsretten. Lagmannsretten tillot ikke anken fremmet og uttalte at når det gjelder hva som er den enkelte seksjonseiers ansvar, og hva som er sameiets ansvar, er dette regulert i eierseksjonsloven § 20. I dette tilfellet hadde tingretten foretatt en helt konkret vurdering av de faktiske forhold i en eldre bygård. Tingrettens konklusjon var klar, og det forelå ikke manglende vedlikehold som sameiet var ansvarlig for. Lagmannsretten bemerker da videre at det fremgår av rettspraksis at en sameier ikke har rett til å tilbakeholde fellesutgifter til dekning av et eventuelt erstatningskrav. (lovdatareferanse LB-2016-202399). En eier må uansett være berettiget til å motregne med krav boligselskapet har mot eieren dersom de alminnelige vilkårene for motregning er oppfylt. En seksjonseier må da ha krav på tilbakebetaling overfor de andre seksjonseierne. Dette såkalte regresskravet er sikret under den lovbestemte panteretten.